USMERNENIE K OBMEDZENIAM SLÁVENIA SVÄTÝCH LITURGIÍ

Po sklamaní zo zatvorenia chrámov nám aspoň čiastočnú radosť spôsobila aktuálna informácia Úradu verejného zdravotníctva, ktorým sa dovoľuje slávenie verejných bohoslužieb s limitom 6 osôb vrátane kňaza.

To znamená, že pokračujeme v nezmenenom liturgickom programe, pričom uprednostnení na svätej liturgii budú tí, ktorí obetovali úmysel na slávenie eucharistie. Takto sa budú môcť priamo v chráme modliť za svojich živých, či zosnulých príbuzných. Toto pravidlo sa vzťahuje na sväté liturgie od pondelka do soboty. V nedeľu slávim svätú liturgiu za farnosť, a modliť sa za ňu budem s celou mojou rodinou, s ktorou slúžime tejto farnosti.

Pomimo slávenia svätých liturgií vám k osobnej modlitbe bude naša cerkev otvorená od 9:00 do 17:00 hodiny. Využite tento čas na modlitbu pred eucharistickým Kristom. Prineste si do chrámu Božie slovo, čítajte ho a rozjímajte nad ním. Modlime sa s cirkvou časoslov – modlitby hodiniek v čase, ktorý si môžete vytvoriť v chráme.

Každý piatok budete mať možnosť stráviť čas pred eucharistiou. Na stolíku vzadu nechám papier, aby ste sa zapísali na osobnú polhodinovú modlitbu.

Ako vo svojom liste píše otec arcibiskup:

„Terajšie obmedzenie – zákaz slávenia sv. liturgií však môže byť aj veľmi vzácny čas pre osobnú dôvernú jednotu s Ježišom, kedy sa môžeme naučiť ďakovať Bohu za jeho dary a milosti, odprosovať ho za svoje hriechy a slabosti a tiež ho prosiť o potrebné milosti pre seba i pre svojich blížnych.“

Využime tento čas k zatiahnutiu na hlbinu. Pán je medzi nami. Preto ako nám píše apoštol Pavol:

„modlím sa, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste kráčali, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví, vytrvalí a radostní.“

(Kol 1, 9-11)

modlím sa za vás a žehnám vám
duchovný otec Tomáš

Aktualizácia: sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza

Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

„Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená,“

povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov.

zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014044&fbclid=IwAR37TJAKi-zHC7YP7XhNlbjHjG6_vImS1Y_PV9sxeoGYsygt6r-xQWsbvUY

Od 1. októbra sa menia hygienické pravidlá, dotýkajú sa aj Cirkvi

Bratislava 30. septembra (TK KBS) Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí.

„S účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím apod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva,“ píše ÚVZ SR. Zároveň výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19, nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom miestnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať viaceré povinnosti, ktoré je možné nájsť TU.

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame vradoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky),
– z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
– zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR