Pápež vymenoval za nového prešovského arcibiskupa Jonáša J. Maxima

Bratislava 26. októbra (TK KBS) Svätý Otec František dnes, vo štvrtok 26. októbra 2023, na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera, vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním rehoľný kňaz SEODr. Jonáš Jozef Maxim MSU, doterajší igumen (predstavený) studitského kláštora v Unive na Ukrajine a rodák z farnosti Oľšavica. Vladyka Peter Rusnák zostáva apoštolským administrátorom na vykonávanie bežných úkonov až do prevzatia kanonického vlastnenia archieparchie novým biskupom, informovala Tlačovú kanceláriu KBS Apoštolská nunciatúra na Slovensku.

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu

Jeromonach o. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica.

Po skončení gymnázia nastúpil na štúdiá na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Vo februári 1994 vstúpil do kňazského seminára. V roku 1998 získal titul magister teológie a od toho istého roku pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde v roku 2000 získal licenciát a v roku 2017 doktorát z východných cirkevných štúdií.

13. júna 1998 prijal ako celibátny diakonskú a 11. júla 1998 kňazskú vysviacku v Prešove. V rokoch 2001 – 2004 bol špirituálom v Kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove a v rokoch 2002 – 2004 aj asistentom na Katedre systematickej teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.

V roku 2004 odišiel na Ukrajinu a vstúpil do Univskej lavry mníchov studitov na Ukrajine. Po skončení noviciátu tam zložil doživotné mníšske sľuby 22. mája 2008. V roku 2011 bol zvolený za predstaveného filiálneho monastiera v Ľvove a v roku 2020, ako 46 ročný, za igumena (predstaveného) Univskej lavry. Okrem svojho materinského jazyka ovláda ukrajinský, taliansky, anglický, ruský a francúzsky jazyk.

Reakcia nového prešovského arcibiskupa a metropolitu

„Vymenovanie za prešovského arcibiskupa a metropolitu ma zastihlo na Ukrajine, kde pôsobím už skoro 20 rokov. Toto vymenovanie považujem za prejav veľkej dôvery zo strany Cirkvi a Svätého Otca Františka, ako aj za prejav jeho náklonnosti voči Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prijímam ho s pokorou a poslušnosťou.

Po viac ako roku od uprázdnenia prešovského arcibiskupského stolca sa chcem poďakovať hlavne vladykovi Petrovi Rusnákovi, ktorý Prešovskú archieparchiu viedol ako apoštolský administrátor. Chcem sa poďakovať všetkým kňazom, zasväteným osobám a veriacim, ktorí mu pomáhali a modlili sa za neho i za nového arcibiskupa.

Ďakujem aj vladykovi Cyrilovi Vasiľovi SJ a vladykovi Milanovi Lachovi SJ, všetkým emeritným biskupom, ako aj veriacim Košickej a Bratislavskej eparchie. Prosím, aby ste vo svojich modlitbách za mňa ani teraz nepoľavovali.
Na Ukrajine zanechávam mníšske spoločenstvo, aby som sa na Slovensku znova mohol začleniť do spoločenstva Gréckokatolíckej cirkvi. Vraciam sa domov na Slovensko, kde mám svoju rodinu, spolubratov kňazov a veriacich, s ktorými chcem pokračovať v budovaní toho, čo započali moji predchodcovia. Cítim sa ako otec, ktorý sa po rokoch strávených v cudzine kvôli povinnostiam vracia domov medzi svojich najbližších, aby sa tešil z ich úspechov, potešoval ich v bôľoch a počúvajúc hlas Svätého Ducha ich sprevádzal v hľadaní Božej pravdy.

Vymenovanie za metropolitu a hlavu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ma zastihlo v službe igumena Univskej lavry na Ukrajine. Môj príchod na Slovensko si ešte vyžaduje nejaký čas nevyhnutný na zabezpečenie chodu kláštora a nájdenie nástupcu. Preto všetkých žehnám z vojnou skúšanej Ukrajiny, prosiac o modlitby za seba a za ukrajinský ľud.“

Vyjadrenie vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu a apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie.

„Roma locuta, causa finita.“ Rím prehovoril, záležitosť je ukončená. A žalmista hovorí: „Bože, ty robíš všetko sväto.“

Som vďačný Svätému Otcovi Františkovi, že vymenovaním nového prešovského arcibiskupa metropolitu ukončil čas očakávania a ponúka nám vo vladykovi – nominantovi možnosť nového začiatku. Spolu s novovymenovaným prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Jozefom Maximom chceme celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vykročiť s obnovenou nádejou v ústrety Pánovi.

Vladykovi Jonášovi zo srdca blahoželám a vyprosujem mu hojnosť Božieho požehnania, aby Prešovskú archieparchiu a ako metropolita celú našu metropolitnú cirkev viedol s Božím duchom, aby múdro, s láskou a milosrdenstvom spravoval zverený Boží ľud. Vítam ho medzi nami biskupmi a teším sa na spoluprácu s ním. V jeho osobe nám Pán dáva dobrého pastiera, preto všetkých pozývam k vďačnosti a radosti, ako aj k modlitbám za novovymenovaného vladyku. Nech ho Pán žehná na mnohaja i blahaja ľita!

Fotogaléria z vymenovania nového prešovského arcibiskupa metropolitu

Zdroj: www.grkatpo.sk

Oznámenie o menovaní nového prešovského arcibiskupa metropolitu

S veľkou vďakou Pánu Bohu oznamujeme, že Svätý Otec František menoval nového prešovského arcibiskupa a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Slávnostné oznámenie mena nového arcibiskupa metropolitu spojené s modlitbou šiesteho času sa uskutoční na sviatok svätého a slávneho veľkomučeníka Demetra Myromvonného, zajtra, 26. októbra o 12:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Srdečne pozývame kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry a veriacich celej našej metropolitnej cirkvi sui iuris, zúčastniť sa na modlitbe a poďakovaní za dar nového arcibiskupa metropolitu a zároveň pre neho vyprosovať milosti a dary Svätého Ducha do služby na Prešovskom metropolitnom stolci.

Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

Stretli sme sa pod krížom

Nedeľa po Povýšení úctyhodného kríža je pre nás, veriacich farnosti Slovinky, už tradične dňom výstupu na kopec Horbok. Na tomto mieste sa týči Spasiteľov kríž, pri ktorom sa v toto nedeľné popoludnie koná spoločná modlitba veriacich. 

V nedeľu 17. septembra 2023 sa takto veriaci východného a západného obradu žijúci na spoločnom území stretli pri kríži, aby si modlitbou 9. hodinky, ktorú viedol miestny duchovný otec Tomáš Mikunda a modlitbou ruženca Božieho milosrdenstva, ktorú viedol otec kaplán Matúš Boháčik z rímskokatolíckej farnosti Krompachy, uctili strasti a lásku Boha, ktorá sa prejavila na kríži. Pod krížom sa v toto popoludnie naplnili slová Krista

„A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

Jn 12,32

Bohu vďaka za milostivý čas.

Eparchiálna odpustová slávnosť sv. Veľkomučeníka Juraja v Slovinkách

            V nedeľu 23. apríla sa na sviatok svätého veľkomučeníka a triumfátora Juraja konala eparchiálna odpustová slávnosť v obci Slovinky, na Spiši. Hlavným slúžiteľom a kazateľom zároveň bol preosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup.

            Vo svojej homílii sa zameral na svätého Juraja ako na vojaka, ktorý premohol draka a vyslobodil princeznú z jeho zajatia. Pripomenul, že aj my v živote často presne takto zápasíme. Poukázal na to, že aj naše legendy, či rozprávky nám veľakrát zobrazujú práve boj s drakom, a to nielen s obyčajným, ale dokonca sedemhlavým. Sedem hláv draka predstavuje sedem hlavných hriechov, na ktoré musíme každý deň použiť, tak ako svätý Juraj, kopije čností, a to aj vtedy, keď sa ten povestný drak zmení na bájnu hydru a hlavy mu neustále dorastajú – my musíme bojovať a neustávať, aby sme vyslobodili princeznú – našu nesmrteľnú dušu. Ale tak ako svätý Juraj, aj my máme pamätať na to, že v tomto boji nemôžeme zvíťaziť sami, ale jedine s tým, ktorý je večným Víťazom – s Ježišom Kristom.

Čítať viac >

Misijná nedeľa – 23. október 2022

Téma 2022: „Budete mi svedkami“ (Sk 1,8)

Milí priatelia misií!

V mene pápeža Františka sa 23. októbra 2022 celá Cirkev stretáva, aby sa modlila a pomáhala. Svetový deň misií – Misijná nedeľa – je najväčšou akciou solidarity na celom svete. V každom kostole na svete myslíme na celú Cirkev a hlavne na tých, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.

Na plagáte k Misijnej nedeli je mladý chlapec Chen, ktorému amputovali nohy po tom, ako v jeho blízkosti vybuchla nášľapná mína. Mal vtedy len 16 rokov. Jedného dňa sa s dvomi mladšími bratmi vybrali hľadať bambusové výhonky. Kráčali cez les a potom hore kopcom, ktorý hraničil s ich pozemkom. Túto cestu dobre poznali. Nanešťastie práve vtedy vybuchla mína a Chena pripravila o obe nohy. Keď sa prebudil v nemocnici, uvedomil si, že jeho život už nikdy nebude taký ako predtým.

Chen pociťoval úplnú beznádej, vedel, že jeho možnosti budú odteraz veľmi obmedzené. Mal z budúcnosti veľký strach a trápil sa, ale vďaka Centru Arrupe dostal možnosť vzdelávať sa a začať na svojej budúcnosti pracovať.

Čítať viac >

Odpust v Krompachoch 24.7.2022

Aj tento rok veriaci z filiálky Krompachy oslávili sviatok svojho patróna sv. Veľkomučeníka a uzdravovateľa Pantelejmona za účasti veriacich z Krompách, Sloviniek aj Gelnice.

Slávenie začalo už v piatok modlitbou akatistu k sv. Pantelejmonovi, pokračovalo v sobotu večierňou a vyvrcholilo nedeľnou sv. liturgiou, po ktorej prítomní dostali požehnanie relikviou sv. Pantelejmona. Relikviu priniesol o. Polykarp, bazilián z Trebišova, ktorý sa veriacim prihovorí v stredu na sviatok sv. Pantelejmona.

Slávnostný kazateľ o. Adam Mackovjak, správca farnosti Prakovce, vo svojom príhovore pripomenul potrebu napojiť sa na zdroj lásky, ktorým je Ježiš Kristus, aby sme mohli ďalej šíriť Božiu lásku v podobe skutkov ako sv. Veľkomučeník a uzdravovateľ Pantelejmon. A tak ako po smrti sv. Pantelejmona namiesto krvi vytieklo mlieko, tak aj my by sme mali okolo seba šíriť niečo výživné ako mlieko a nie jed, ktorý ubližuje a zabíja.

Obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií slávnostne zakončil liturgické slávenie a po ňom nasledovalo v duchu kresťanskej lásky agapé pohostenie, ktoré pripravili šikovné ruky farníčok.

Fotogaléria

Čítať viac >